Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Orti Bali
Senin, 17 Juli 2011 | BP
Tri Hita Karana ring Macan Rad
IBW Widiasa KeniténMacan Radén sapunika sinalih tunggil pupulan Satua Cutet Bali Anyar sané karipta olih I Gusti Putu Bawa Samar Gantang kacitak olih Pāramita. Ring cakepan puniki, wénten solas satua cutet sané kasurat, sakadi Wayah Agung, Gatra Saking Wellington, Sasana Budaya Sanggulan Makanten kadi Bengul, Katik Saté, Memedi satak Dukuh, Tonyo, Macan Radén, Krébék Ndang, Pan Jan, I Cerit, Léak Raré.

Ring satua puniki katah madaging pitutur mangda setata éling ring angga utamaning dados angga Bali mangda sampunang kasepan tangkis. Pariindikan sané lempas saking pamargi sampun sering kawacanaang. Sakéwanten arang pisan kamargiang. Indiké punika sakadi nuldulin sang kawi mangda nyurat daging penampené indik kawéntenan jagaté.

Katah banatang wicara sané kasurat. Sakéwanten, sane jimbar kanten indik Tri Hita Karana. Parahyangan, pawongan, palemahan mangda mamargi antar sané kabuatang pisan. Wau katelektakang olih sang kawi katahan sané nungkalik kadi pamargi Tri Hita Karana.Tetamian Sinalih Tunggil Tri Hita Karana

Tetamian boya marupa tanah kémanten. Tetamian taler marupa tetikas sané patut saluiring manados manusa (hita pawongan). Manusa sané uning tatatiti sané banget aptiang sang kawi. Tetamian lian taler indik nglestariang utawi nincapang pamargi Tri Hita Karanané. Sané manut sang kawi, kantun ring bebaos.

Pangawit tetamian punika saking nyaga tanah Baliné mangda sampunang sayan sué sayan nénten kadruénang olih krama Baliné. Tan bina sakadi krama tamiu dadosné bénjangan krama Baliné. Wit saking punika metu raris cerpén Wayah Agung sané madaging piteket mangda setata jaga tetamian sané marupa tanah.

Paripolah krama Baliné sané seneng ngadol tetamian patut wilangin malih. Tetamian punika patut lestariang, becikang, dabdabin mangda dados mawiguna. Sang nganamiang janten mautsaha utama pisan mangda wénten tamiang. Sakéwanten, ring sampuné séda gelis pisan ngawetuang pikobet ring sang nami. Nénten arang kantos ngawetuang biuta. Midep kantos telas anggén prabia mrebatin kadruéanne.Pegat masemeton, wénten kantos mayuda mawit saking mrebutin tetamian. Ring sapunapiné, anggena srana matutang paripolah ngadol wantah sané nganamiang punika séda. Tetamianné anggén prabéa ngabén.

Wénten pebesen sané patut tulekang sakadi puniki: Mani puan yan yéning nyidayang ngabénang Wayah apang eda nganti ngadep tanah waris. Tanah waris ento sekayané anggon laba merajan ageng. Buina yén ngelah bia padidi lakar ngabénang wayah, eda pesu rebat ngajak nyama, nyanan kedékin gumi (Wayah Agung: 4). Pabesen punika patut pisan. Sakewanten, arang pisan prasida kamargiang. Tetamianné patut becikang anggén srana ngawangun pikayunan sané utama.

Tetamian marupa Tri Hita Karana (hita ring parahyangan, hita pawongan, hita palemahan) katugesang majeng ring para manggala praja mangda nulekang pangarsan sang kawi. Nabdabin utawi nata kawéntenan janané ring Bali. Krama tamiu mangda uningin punapi gumanti tetujonné rauh. Sang rauh mangda nénten ngawetuang pikobet ring pawongan, Pawongan kobet janten pisan jagi nglimbak ring palemahan. Patut nreptiang penduduk liaré ento. Patut sang mawerat negesin aji awig-awig apang tetep manut Tri Hita karanané. Sangkala pilih tur batesin pangsing bek tumlek (Gatra Saking Wellington:11). Janané wantah nénten katreptiang pacang ngawatuang pikebet. Punapi malih wantah sampun sayan katah panyamaan ipunné. I riki sang mawerat becik pisan wantah mrasidayang maprakanti sareng bendésa adat. Santukan, bendésa adat sané uning kawéntenan janané sané rauh.Tri Hita Karana Tan Palaksana

Sané banget kapikayunin olih sang kawi indik Sasana Budaya Sanggulanné sane makanten kadi bengul. Bengul punika mawit saking anak ngeling, ngawetuang sungsut ring manah. Katah toya panoné medal saking pangksianné kantos bengul. Sang kawi nénten mrasidayang ngibehang kasungsutan kayunné santukan Sasana Budaya Sanggulanné patut ngawerdiang budaya nénten kawigunaang taler nénten karunguang.

Sang kawi éling ring sawitranné sane sampun dados anggota déwan. Kocap becik sareng sang kawi naen nganikaang pacang mecikang Sasana Budaya Sanggulanné. Kantos rusak kori, tampulné ical durung taler wénten sané rungu. Pikayunan sang kawi mangda nué rasa budaya. Mawit saking budaya ngawetuang budhi utama. Utama ring angga taler utama ring anak lian. Punapi malih kawigunan Sasana Sanggulanné dumuné genah para sisyané malajah budaya Baliné taler genah paruman (kaca 20). Manut sang kawi, patut pisan ngawaliang malih kajati mula mangda sayan-sayan katah genah anggén nglimbakang budaya Baliné.

Indik palemahan becik pisan kasurat ring satua Macan Radén. Tri Hita Karananné manut pikayunan sang kawi arang sané kamargiang. Tri Hita Karananné dados wates uger panyengker kuwuban gumi Bali, kémawon pidartan sang Mawerat, manis akecap ring papeosan bebaosan, pait tumaning nyetik adat lan dharmaning parisolah maigama (kaca 47). Katahan Tri Hita Karanané kantun marupa bebaosan. Sané banget pisan kapikayunin indik dangan ngrebah taru. Taru-taru sané wénten ring wanadri sampun sayan ical, kapandung, karebah. Wit saking punika, buroné nénten nué pagenahan. Sinalih tunggil satua macan sampun ical, sané kantun tetamian kuaca macan. Macan sané maurip wantah dados bebaosan kémaon. Sami sampun padem.

Tri Hita Karanané majeng pawongan wénten ring cerpén Krébék Ndang. Krébék nyihnayang suara jagi wénten sabeh. Sakéwanten, wénten krébék nénten ngawetuang sabeh. Krébéké punika kabaos krébék ndang. Sapasira sané dadosanga imba krébék ndang puniki? Parindikan kepala sekolah sané demen nyanjiang insentif. Sakéwanten nénten mrasidayang nagingin. Punapi malih majeng ring guru-guru sané meled polih jinah insentif. Kabenengan pisan jagi rahinan. Raris wénten semaya polih insentif janten seneng pisan para guruné. Sakéwanten nénten kamargiang olih kepala sekolahé. Katah pailehan pangandikan sang kepala sekolah anggéna dadalan, sakadi ayamné keni grubug. Wus Pahing Galungan jeg pastika sampun kaduman jinah ring sekolah, mangda wénten anggen bekel Kuningan bénjang (kaca 56). Becik pisan pangandikané, rahinan dadosangan taméng melanin anggané.

Pupulan cerpén Macan Radén ngindikan Tri Hita Karana sané durung kamargiang patut. Tri Hita Karanané wau ring papaosan kémanten. Tri Hita Karanané wau ring cangkem. Sang kawi mapangapti mangda jati-jati Tri Hita Karanané manut ring kecap sastra. Tetuekné mangda hita kawéntenan kauripanné. Hita punika ngwetuang kaulangunan.

•     Bahasa lan Aksara Balin
•     CALONARANG 5
•     Becikang Ngangge Galah san
•     Lewih Anut sareng Wangunan Minimalis
•     SAMAYA
•     Api Tetimpug Nyomia Rasa Sungkawa
•     Taluh Semuk
•     Paican Hyang Widhi san
•     I Kaki Dengkil
•     Inspiras Bali, Wantah Seni Budaya Bali
•     Paican Hyang Widhi san
•     Api Tetimpug Nyomia Kala Sepetan
•     Sattwika
•     Sayan Ngreredang, Bali Ngajiang Ibu Pertiwi lan Toya
•     Prof. Windia: Bali Muatang Dewan Sumber Daya Air, lan Komisi Irigasi
•     I Kaki Dengkil Pramana
•     Panyelselan Ida Sang Duryodhana (3)
•     Nincapang Pot
•     Sampunang Ngantos Kaicalan Idep
•     Wong Pangresek Jagat
•     Patut Bangga ring Basa san
•     Ngrajengang Basa lan Sastra Bali
•     Dokter Spesialis Amak Alit-alit, sane pradnyan ngambar Prarai
•     Politik
•     Pikayun Masikian san
•     Pujawali ring Pura Pasar Agung Besakih Giri Tolangkir
•     Pujawali ring Pura Luhur Tanah Lot
•     Panyelselan Ida Sang Dhuryodhana (2)
•     Ngrajegang Tradisi Bali Kuno
•     Ngraketang Yowanan
•     Galungan ring Jaman Mod
•     Leluu san
•     Ngupapira Karesikan Palemahan
•     Cihna Saling Uningin, Saling Ajiang, lan Saling Uratiang
•     I Kaki Dengkil
•     Jango Paramartha Nyihnayang Piteket Majalaran Kartun
•     Nyihnayang Piteket Majalaran Kartun
•     Sampunang Jejeh Merantau
•     Mangda Urati ring Para Bend
•     Pujawali ring Pura Tuluk Biyu Batur
•     Krodan Ida Sang Prabhu Krishna
•     Kekupu
•     Ngrajapala
•     Sutindih ring Basa Bali
•     31
•     Cecir
•     Ajengan Asli Bali
•     Taman Gili Kertha Gosa
•     Sarwatiga
•     Ring Sumberkima lan Kubutambahan
•     Ngayah Sing Ja Layah
•     Gend
•     Nyihnayang Bhuwana Agung lan Bhuwana Alit
•     Tumpek Wariga
•     Pejabat
•     Ngadep Tanah
•     Krodan Ida Sang Prabhu Kresna
•     Ngardi Bali Sayan Dayuh
•     I Kaki Dengkil Nyawunggaling
•     Karya Ngusaba Agung Jagat Nusa Penida
•     Krama sane Prasida Nyelehin Kawentenan Jukir
•     Orang Kuat Itu Tak Mudah Tersinggung
•     Bhakti ring Leluhur
•     I Kaki Dengkil
•     Pemulung,
•     Sampunang Kimud Maparilaksana lan Mabudaya Bali
•     Nginutin Ideologi Hindu lan Kabudayaan Bali
•    
•     Rahina Ping Kalih
•     Yadnya Ngertiang Samudra Danu miwah Tukad
•     M
•     Langkah Publikasi Mangda Tumbuh Semangat ring Pusaka lan Citra Bangsa
•     Cenk blonk Ngram
•     Sampunan Terus Kaadol
•     Juara I Lomba Wayang Kulit Sajebag Bali
•     Mesti W
•     Tetamian san
•     I Kaki Dengkil
•     Keutaman Sang Yudistira (3)
•     Dupa Dipa Niyasa Akasa Lan Sakti Tattwa
•     Suryan
•     Tato
•     Keutaman Sang Yudistira (2)
•     Ngiring Mabaos Ngangg
•     Rauhnyan
•     Waged Masatua, Juara Menganyam
•     Banyu Pinaruh Rahina Nunas Toya Kaweruhan
•     Baya lan Pituduh
•     Sah
•     Kautaman Sang Yudistira (1)
•     Nerima Penghargaan Upakarti
•     Mawit Sekala lan Niskala
•     Genah Melukat Sebatu Ngicalang Mala lan Nyuciang Angga
•     Ngasilang Perenang Nasional
•     Meled Masolah Kantos Lingsir
•     Sor Singgih Basa Bali
•     I Wayan Sumpang Nguratiang Kesejahteraan V
•     Numbuhang Rasa Seneng ring Seni
•     Tegakan Anyar
•     Skala Prioritas
•     I Kaki Dengkil
•     Widang Pertanian Muatang Action Strategis
•     Dadong Dengkot
•     Ngeret Indria Melarapan Api Takep
•     Dadi Luh
•     Pengelola Katureksa
•     BERBINAR DENGAN PUISI
•     Ng
•     Tradisional Vs Mod
•     Ajerih Siswa Majeng Basa Indon
•     Nglestariang Tanaman Obat Tradisional, Kabuatang Sokongan Samian Angganing
•     Nyuukang Krama Mawali Nresnain Lontar Bali
•     Mulat Sarira
•     Pujawali ring Pura Kahyangan Jagat Kancing Gumi
•     Kantunk
•     Pendidikan Karakter Majalaran antuk Gerakan Pramuka
•     Tamba Tradisional, Tetamian Budaya Bali
•     Perajin Bid
•     Para Krama Mapangapti Makasami Kawaliang Sakadi Jatimula
•     Guna
•     Sekar pinaka Niyasa Panglebur Mala
•     Sukses Molihang Tiga Medali Porjar
•     Kearifan Lokal Lisan Jenius Bali
•     Titah
•     Bisnis Raab Ambengan, Katah Karereh Pelaku Pariwisata
•     Bend
•     Kasus S
•     N
•    
•     Cenidra Djelantik Santha
•     Patutn
•     Patutn
•     Mulatsarira Nyanggra Pilgub Bali Ngulati Bali Santi-Jagathita
•     Per
•     Meled Meneliti Kasus Perceraian
•     Katattwaning Tebu Pinaka Pirantin Banten
•     Pantaraning Sakral lan Propan Mesti Kabinayang
•     Mangku Regig Lewih Ngutamayang Kualitas
•     KALULUT ARTA BERANA
•     I Kaki Dengkil:Nayaka
•     Suksman Sarwa Pranin
•     Ajeg Bali Macihna saking Makudang-kudang
•     Kons
•     Wayang Kulit Bali Tontonan san
•     Pantaraning Dalang sajeroning Dharma Pawayangan
•     I Kaki Dengkil
•     KELAPA MAWIT SAKING PRABUN BHATARA BRAHMA.
•     Ujian Nasional Sampunang Kajejehin
•     N
•     Malarapan Ajahan Sad Kertih
•     Tilik tur Tenang pinaka Kunci Keberhasilan
•     Satya
•     Ngulapin, Mawali Nincapang
•    
•     Embas Gatotkaca
•     Porosan, Sarana Bhakti majeng Bhatara Tri Murti
•     Busung Sulawesi ring Rerahinan Jagat Bali
•     Ngulati Tumbuh kembang Anak Alit, Kakawitin saking Mendem Ari-Ari
•     Ngulapin, Mawali Nincapang
•     Aran Manusa Bali, Sarat Nilai Budaya Tradisi
•     I Kaki Dengkil Maidihan
•     Ngawit April, Tarif Listrik Katincapang
•     Nyesel Padidi
•     Ingat Senantiasa
•     Ngulati Rajeg Bali
•     Ida Bhatara Turun Kab
•     Suksman Buah (Pinang), Bas
•     Ogoh-ogoh
•     Krama Bali Kirang Sayaga Masanding Sareng Pendatang
•     Krama Bali Kirang Sayaga Masanding Sareng Pendatang
•     Panyangran Rahinan
•     I Kaki Dengkil Nyepi
•     Luh Putu Sri Armini Nambakin Komersialisasi Pendidikan
•     Napi Awinan, Ogoh-Ogoh Kaplaspas?
•     Kaw
•     Tud
•     Suksmaning Sekar sajeroning Banten
•     Filosofis Daksina pinaka Sarana Upakara
•     Bali ring Tengahing Ancaman Krisis Toya
•     Tembang, Satmaka Tutur Palinderan Urip
•     Pageh ring Tengahing Panglimbak Teknologi lan Modernisasi
•     Walapa
•     Surat Mabasa Bali?
•     Tradisi San
•     Unteng Magama ring Kali Yuga.
•     sajeroning Identitas miwah Adat Bali
•     Meled Manados Polwan san
•     Air tanah Dalam Sayan Kirang, Bali Krisis Air
•     Lontar
•     Nagingin san
•     Patut Kapikayunin Perubahan Kurikulum Pendidikan 2013
•     PASUPATI, NGURIPANG SIMBOL SUCI
•     Yadnya Pinih Alit Ngawi Keharmonisan
•    
•     Kajang, Sarana Sarat Nilai
•     Kajumenengang Prabu ring Anga
•     Rencana Margi Anyar Bedugul-Singaraja
•     Katah Kendaraan Bermotor Ngawetuang Kecelakaan Lalulintas
•     Basa Bali Alus ring Lagu Pop Bali
•     Genah Malilacita Saha Malajahin Sejarah Bali
•     Somah
•     Pendem Sasampun
•     I Kaki Dengkil Japa
•     Ngawigunayang Sisan Watu Padas Manados Kerajinan Patung
•     'Pasupati Sastra' Pikolih Sang Sujana Mautama
•    
•     I Kaki Dengkil
•     Radh
•     MANUT SOESILO BAMBANG YUDHOYONO
•    
•     Kemulan Taksu, Manif
•     MANUT MOHAMMAD NUH
•     Taksu Pacang Langg
•     Katawahan Wentuk Tapel Bali Manut Fungsi
•     TUNTUNAN KARAKTER WANGSA
•     Kemiskinan ring Tengah Derasnyan
•     Pujawali Ngusaba Purnamaning Sasih Kapat ring Pura Tuluk Biyu Batur
•     I Raga Sami Binar...
•     Makudang-Kudang Tradisi ring Bali
•     Miras Sering Ngawinang Aksi Kriminalitas
•     Bali Kadadosang Obj
•     Kuningan, Ka
•     B
•     Dresta Ngejot, Jalaran Ngukuhang Manyama Braya
•    
•     I KAKI DENGKIL Wiku-Nata Tuna
•     Rasa
•     Kaw
•     Sugihan Jawa Napi Sugihan Bali?
•     Nyuciang Angga, Ngicalang Kaletehan
•     Ngastiti D
•     Jagal
•     Ngwangun Karakter Wangsa Antuk Seni Budaya
•     Tumpek Wariga Jalaran Ngajiang Sarwa Tumuwuh
•     Ngastiti D
•     Pacang Ngwetuang Tugas san
•     Dresta Upacara Ngusaba Dangsil Ring D
•     Mag
•     I KAKI DENGKIL :NGALANDEP
•     Isin Gumi
•     Kr
•     Polih Makarya Pinaka Pengusaha Batako
•     Pendidikan Antikorupsi Pacang Kajahin Ring Sekolah
•     Kaonyan
•     Kapercaya Prasida Nambanin Panyungkan Kulit
•     Mlajahin Karakter Malarapan Wayang
•     Bogbog Ajum
•     Sekolah Negeri N
•     I Putu Krisna Mahendradipta Wijana Molihang Emas Ta
•     Nathifa Mapikolih Tiga Medali Emas Porjar
•     Tan Wusan Makesenian
•     Mabuat pisan Numbuhang Nilai-Nilai Sosial
•     Tirta Empul Pinaka Genah Melukat Angg
•     Upacara Sad Kertih
•     Nglebur ''Mala'', Nyuciang Angga ring Pura Selukat
•     D
•     Canang Sari pinaka Nyasa Kasucian lan Rasa Lascarya
•     Canang Sari Pinaka Sarana Upakara san
•     Upacara Otonan
•     Ida Batara Turun Kab
•     Upacara Mabiukukungan
•     Pertanian ring Era Global
•     Ulian Adan
•     Muyungin Raga
•     Angen Sang Manik Sajroning Garba
•     Rurung Idup Rurung Idup
•     Sagara-Giri Adu Muka ring Gunung Payung
•     Agama Kalis Magama Kel
•     Galungan ...''Sadri Returns to Bali''
•     Astha Basu
•     Leluhur
•     I Kaki Dengkil: Nyiwalatri
•     Nerakaloka
•     Aget Lacur
•     Niskriya
•     Biop
•     Tanah Bali Boya Ja Tetamian Dados Adol
•     I Kaki Dengkil; Mamanah Matak
•     Saking workshop lan lomba ngambar ring baju kaos
•     Bulutangkis Pinaka Olahraga san
•     Ri Kala Manusa Marebut Idup
•     Rajan Bikul
•     Panes
•     Nemuang Biosurfaktan Deterjen Cair
•     Ngawigunayang Selulosa Eceng Gondok Angg
•     Ngidih Tek
•     Bali Kadadosang Targ
•     Tapel
•     Bangkung Kangkang Ing Kaung
•     Saking Bul
•     Wayang Wong T
•     Nglimbakang Top
•     Neliti Don Waru Angg
•     Don Waru,
•    
•     Mas Ruscitad
•     Mas Ruscitad
•     Rambut di Langit
•     Olih I Wayan Juniartha
•     IBW Widiasa Kenit
•     Ombak, Karang, lan Cerita I Kadasih
•     I Wayan Paing
•     IDK Raka Kusuma
•     Olih I Nengah Konten
•     Yatna ring Masan Sabeh
•     Ngusaba Jagat ring Pura Agung Kentel Gumi Klungkung
•     Duh Ratnayu Ndatan Pasiring Nindy
•     Pawarah Kapolda Bali, anak alit san
•     IBG Pujaastawa Sangkaning M
•     Alit-alit Balin
•     Ring Sekolah
•     Pradnyan
•     Penghargaan
•     Konting
•     Duta Bali ring OPSI 2011
•     Prof. Dr. I Mad
•     Karangasem Yatna ring Flu Burung
•     Ngangg
•     Manajemen MALU
•     Dueg Duegin
•     Budaya, Adat, Maagama Hindu?
•     Shanti
•     Kraman
•     Budaya, Adat, Maagama Hindu?
•     Pitrayana
•     Seneng Makarya Puisi Bali
•     Jit Melekus
•     Roang
•     Mua Badak
•     S
•     M
•     Makarya Tipi
•     MPTV-Online
•     Ati Putih
•     Bayuh Oton, Mangda Satata
•     Mabayuh Mangda Dayuh
•     Ngaptiang Rahayu Majalaran Antuk Bayuh Oton
•     Parindikan Kasus Adat Sayan Nyebetang
•     Isin Basang
•     Gadang
•     Makr
•     Lulusan Tan Katampung, Pengangguran Ngalimbak
•     Ngajahin Ngaryanin Srana Banten
•     Ngab
•     Puisi; Kruna lan Lengkara
•     Peluru Tak Terbatas
•     Massal
•     Yadnya Massal Gratis N
•     Seger
•     JKBM, Durung Tepat Sasaran
•     Masuluh saking Asil Penelitian
•     MATELISI
•     Semara Dudu
•     IBW Widiasa Kenit
•     Manggala Adat Patut Nelebin Panca Ah
•     Sampunang Nangiang Manggala Adat Sangkaning Briuk Siu
•     Korupsi, Ngaw
•     Nyaluk Grehasta
•     Kuputra
•     Ida Ayu GS Marhaeni
•     Dharmaning Negara
•     Yan k
•     Lansia; Mak
•     olih I Mad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Mas Ruscitad
•     Baya Maboya
•     Ibu
•     I Mad
•     Makasami Margi D
•     Duta Bali
•     Cupak Menang
•     AWIG-AWIG
•     Moksa
•     Lascarya Dasar Kalepasan
•     Nyabran Rahina Bali Sayan Kosek
•     Kautaman Miwah Kaagungan Wilangan Sia
•     Patut Yatna Makarya Program
•     Kasus KDRT ring Bul
•     Tuah Cekcek, Luh
•     Sampunang Ngangg
•     Film Dokumenter
•     Ngelidin Lekad Melaibin Mati
•     Napi
•     Film
•     Ngitungang Gumi
•     Tri Hita Karana ring Macan Rad
•     Kempo Bali Targetkan Lolos 85 Persen
•     Transmigran Bali, dados Jadma Mahardika
•     Berung Bojog
•     PKB
•     PKB
•     Ngopak di Karang Suwung
•     PKB Kantun Mataksu
•     Ngulati Taksu Bali ring PKB
•     PKB, Pepayasan Akebyasan?
•     Pariwisata Bali, Kakuasayang Inv
•     Pemerintah Ten Rungu, Pertanian Bali Kaab
•     Carik di Bali, Ilang?
•     Becikan malaib krana tan madue jinah, bandingan ring malaibang jinah!
•     Mas Ruscitad
•     Tulis Gidat
•     IBW Widiasa Kenit
•     Olih I Wayan Juniarta
•     Ngitungang Gumi
•     olih I Mad
•     IBW Widiasa Kenit
•     IDK Raka Kusuma
•     Ngruruh Unteng Gambelan
•     Pagaw
•     Ngic
•     Maca Saru
•     Ngadugang Kesenian lan Dagang
•     Madagang ring PKB, Ngudiang N
•     Taru Tenget, Ngajegang Alam Antuk
•     Iptek Ring Kiwa Imtak ring Tengen
•     Suryan
•     Becica Nguricak
•     Sundel Tanah
•     Gedong
•     Ngadep Warisan, Meli Gega
•     Siuan Krama Bali Idupnyan
•     Ajeg Bali pinaka
•     Tetep Ngwantu Sameton ring Karangasem
•     Bangka
•     Tamat Masekolah
•     Mabaju Agama
•     Karahayuan
•     Pangeger
•     Tungked K
•     Ngalap Kasor
•     Sabda
•     Sastra Garjita
•     Carik Beton
•     Tresnan M
•     20 Tiban Jagi Rauh, Pertanian Balin
•     IBW Widiasa Kenit
•     Pand
•     Sing Ulian Sing
•     olih I Mad
•     W. Suardiana
•     Bali Magelimang Dolar, Petani Tetep Tuara
•     Ulian Backstreet
•     Kupu-kupu Ngindang Peteng
•     I Kedis Perit Mayah Utang
•     Rahina, Raina, R
•     Sareng Midabdabin Sutra Liar
•     Uled Kedondong, Uled Dadap, Ngasilang Sutra Liar
•     Wangunan Bandara Bul
•     Ruko Soleh
•     Kota
•     Djanger Makadang Sareng Dancer?
•     Arabisasi
•     Tain Bel
•     Sastra untuk Masa Depan
•     Wayan Sunarta
•     N
•     Aget
•     I Mad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Nukain Ceda
•     IDK RAKA KUSUMA
•     Nyepi
•     Bahasa Asing Sampunang Kakelidin
•     Kaater antuk Katekok Jago
•     Jit
•     Anak Istri
•     Nincapang Rasa Pasametonan
•     Pangawi Bali
•     Nangiang Widya Pataka
•     Dadong Inges
•     Ida Ayu Kad
•     Selagan Susu
•     Ngrupuk Ngr
•     Nyepi
•     Galah Madegdegan lan Nur
•     Tawur Labuh Gentuh di Pura Agung Besakih
•     GUbernur Sembahyang Ring Gunung Raung
•     Pengobatan Gratis Ring Taro Kaja
•     STAGNASI, GUBERNUR AKAN EVALUASI JKBM DIDAERAH
•     AIR TERJUN JAGASATRU
•     Malih kraman
•     Guru Besar Patut Mabuat Majeng Para Janan
•     Guru Besar Patut W
•     Olih I Wayan Juniartha
•     I Sabatah
•     Olih I Gusti Bagus Weda Sanjaya
•     I Mad
•     Satus
•    
•     Kirang, Indik Pengawasan Penduduk Pendatang
•     Mas Ruscitad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Jukut Oong B
•     Sang Pandu Ngwana Prasta
•     Gumi wayah
•     Ngab
•     NANGANIN KATREPTIAN SADURUNG NYEPI
•     Nyiaipang Sarana Ogoh-Ogoh
•     Waliang
•     Daridra
•     Ged
•     Krama Balin
•     Juni, Pacang Kamedalang Kartu JKBM
•     Ubad Aluh, Ubad Mudah
•     Jeg
•     Tetaneman Angg
•     Tetaneman Bali lan Lontar Rukmini Tattwa
•     Pemedal Agung Klungkung
•     Jauh dekat, Bayangan Kesejatian...
•     Maradioan
•     Radio Komunitas
•     Dados CPNS Perlu Prab
•     YAYASAN DHARMA YATERA PEGUYANGAN MATAKI-TAKI
•     DINAS KEBUDAYAAN MASTIKAYANG 3 WEWIDANGAN NGRANJING TATAMIAN BUDAYA DUNIA
•     Linggih Luih
•     Sengp
•     Winaya Maboya
•     Basa Balin
•     Lumut-lumut Watu Lumbang (107) Tuwi
•     Lmut-lumut Watu Lumbang (106)
•     Global Warming
•     Benyah Latig
•     Biang
•     Jro Bukit
•     Pengelola Obyek Wisata Alas Kedaton
•     Sang Pandu Rindu
•     Pikobet Anyar ring Basa Bali
•     NGABDI
•     Isin Gumi rahina Anggara, 28 D
•     ''All Agree'' dan ''Tapak Telu'' Dapat Pujian
•     LUMUT-LUMUT WATULUMBANG (103)
•     Tahun 2011
•     Pisang
•     Juk Polisi Satua Bawak I Mad
•     D
•     Molihang Piagam Penggalian lan Pelestarian Kebudayaan
•     Isin Gumi Buda, 22 D
•     Tantri Carita, Manusa, lan Sastra
•     Ribet Robot
•     Lumut-lumut Watulumbang (102)
•     Puyung
•     Bhaya
•     NGLESTARIANG BUDAYA MAJALARAN LOMBA
•     UTSAWA DHARMAGITA LAN LOMBA NYASTRA KABUPATEN BADUNG
•     Brahmana Guna
•     Jaja Uli, Jaja Begina
•     Galungan
•     Jangkrik Ma
•     Ngentasin Senggigi II
•     Lugrayang Biang
•     St
•     Geg
•     I Wayan Suartana Catur Dharma LPD
•     Ngulati LPD Pinaka Labda Pacingkreman D
•     Waspada Batur
•    
•     Gempa Tektonik Ngawinang Nincapnyan
•     Yan guru mrasidayang kamaksa, punapi murid-muridn
•     Munuh
•     Olih I Wayan Juniarta
•     Mas Ruscitad
•     Sel
•     Kukuh Bakuh Mas Ruscitad
•     Radikal
•     Jurang Idep
•     Tumbuhnyan
•     I Mad
•     Surya Candra Aksara
•     Harga Mati Tolak G
•     Tumbal
•     Makeplug
•     Ciri IDK Raka Kusuma
•     Wahya Santosa Raga Tan Patresna
•     Ajeg Indon
•     Ajeg Indon
•     Saking Mapanak Bareng Ngantos Kasep
•     Taksun Adat
•     Lumut-lumut Watu Lumbang (95) Ga
•     Luh
•     Buruh
•     D
•     19 WARSA LPD CANGGU, ASET NGANTOS 38 MILYAR RUPIAH
•     Saking Suci Metu Bagia
•     Numbas Toya Ning
•     Mantra Gelar-gelur
•     Suung
•     Toya Inum
•     Plastik Organik
•     Email Salim nganikayang, Proy
•     Sanggama Rahasya
•     Mas Ruscitad
•     Olih I Nengah Konten
•     Anggaran B
•     APRESIASI AGRIBISNIS PENYULUH PERTANIAN
•     NGRAGA
•     Pekak J
•     Sedah
•     Saraswati
•     Tetamian Buku
•     Waliang Sengker Niskala Balin
•     Dresta Makemit Patut Katincapang Malih
•     Ngemit Pratima, Krama Bali Patut Ngangg
•     Ka Pura Patut Nganutin Dresta
•     SMS
•     Istri Utama
•     Wayang
•     Mategtegan
•     Nandur
•     Tunu Tani
•     Saling Intip
•     Layah
•     Yakti, Yowana Bali Mawali ka Pertanian?
•     Krama Tamiu Mangda Katur
•     Engsap
•     Parikosa ring Ari
•     Ganyang Malaysia
•     Salampah Laku, Kapiangen ring Peranda Mad
•     Maubal Arternatif, Maubad Jangkep
•     Ida Ayu Tri Bhuana Sima D
•     Operasi
•     Unteng Kauripan
•     Selem
•     B
•     Ngwangun Yowana san
•     Gunung
•     M
•     Cecimpedan
•     Toya
•     Situs Arkeologis Kaw
•     Jakarta, Lawan Terberat
•     Madyapadma Award
•     Lumut-lumut Watulumbang (85)
•     Gegendingan Ilu Para Pengalu
•     Truna Wirang
•     Ratu Sabdaning Sepi
•     Tulis Gidat
•     D
•     Gunung
•     Bali Kadi Mangkin Kaiterin Caf
•     Muliati
•     Kakawin Sutasoma
•     Mirengang
•     Mamuja Danu
•     Ngadu Aduan
•     Toya Danu Buyan Defisit
•     B
•     Ring Bul
•     Dari Lombok ke Belanda...Lontar Hutan Belantara Lebat...
•     MASKRDAM
•     Angker
•     Ratusan Lulusan SD Ring Bul
•     Metalang
•     Perang
•     Suara-suara Tan Pasaur
•    
•     Salampah Laku
•     Nak Bali N
•     Balian
•     Nak Lingsir
•     Nandur Karang Awak
•     Lumut-lumut Watulumbang (82) Buron Madiksha
•     Maguru ring "Salampah Laku" Peranda Mad
•     Sopir taksi mawali demo, tuntutanne tetep, cabut 500 unit ijin baru.
•     Hangsa
•     Mas Ruscitad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Pagancan mangripta
•     IDK Raka Kusuma
•     Ida Ayu Kad
•     Olih I Nengah Konten
•     Ida Mad
•     Nincapnyan
•     Wikan Main Drama, Juara Olimpiade
•     Lomba Nyastra PKB, A
•     Takut Maledak, Konsum
•     Cabul
•     Teba, Teb
•     Teba
•     Ngukir Y
•     Lumut-lumut Watulumbang (80) Sekar Makelopak Siki
•     Ngwaliang Teba, Ngirangin Polusi Amunapi wigunan teban
•     Fifin Diah Olivianti Neliti Teba
•     Surat Sekjen Mendagri Sarat Kepentingan
•     Tayangan TV Durung Aman Majeng Alit-alit
•     Kulkul
•     Pul Si Nog
•     Karauhan
•     Mabersih
•     Damar Tan Pakukus
•     Mengkeb ring Suryaksiu
•     BASA BALI SAJRONING UPACARA PAWIWAHAN ADAT BALI
•     PEMPROV BALI NGATURANG BHAKTI PENGANYAR RING SEMERU
•     PEMKAB GIANYAR NGANYARIN RING PURA SEMERU AGUNG
•     PASRAMAN ALIT DESA ADAT KEROBOKAN
•     KARYA RING PURA MERAJAN KANGINAN KASINEB
•     Anom-anom
•     V
•     Nincapang Kasukertan, Ngeraketang Panyamabrayaan
•     Pemerintah Provinsi Bali Ngrencana Ngwangun Jalan Layang
•     LPD Pinaka Panekek Adat lan Budaya Bali
•     Bangun
•     Tuba
•     Belog
•     S
•     Lumut-lumut Watulumbang (77) Aksara Mati
•     Bisnis Busung, Bisnis Untung
•     Wicara Luhu ring Bali Mangda Kauratiang
•     TAWUR GENTUH LAN PADANAAN RING PURA BUKIT DHARMA DURGA KUTRI
•     PASANTIAN SEKAA PERTUNI BULELENG NGANGOBIN
•     PKB TETEP RAMYA KARAUHIN PANONTON
•     Molihang Kakalih Medali Emas
•     K
•     Gambaran ring T
•     Pura Suniya Loka Gunung Srawet, Bangorejo, Banyuwangi
•     EEDAN KARYA PURA MERAJAN KANGINAN BESAKIH
•     DRESTA KUNA RING PURI AGUNG MENGWI
•     Manata Lacur
•     Jegeg Bagus Ka-pak Dug c
•     LUMUT-LUMUT WATULUMBANG (75)
•     Wayang lan Suddhamala Ida Bagus Made Dharma Palguna
•     Mala lan Sudamala
•     Kundangan 4
•     Bekel Idup
•     Kakawin Sutasoma
•     Pianak
•     Pocol
•     Lumut-lumut Watulumbang (74)
•     Pura Pangr
•     Nga-facebook
•     Suluh
•     Nangiang Sanghyang
•     Wayang Sapuh L
•     Kedas
•     Lumut-lumut Watulumbang (73)Musuh lan Perang
•     Tanjekan Taksu ring Pura Sanghyang Pitik
•     Ngamong Bajang
•     Kania, San
•     Nabdab Anak Alit
•     Maturan Kaeng
•     Ngitung Utang Pariwisata ka Bali
•     Soca Ulunangen
•     KAHYANGAN JAGAT PURA SAMUANTIGA BEDULU BLAHBATUH GIANYAR
•     Anak Bali
•     Perang Magibung
•     WARGA NGAPTIANG MANGDA ASU RING KUBUTAMBAHAN KAELIMINASI
•     DESA SANUR KAJA KATUREKSAIN TIM PROVINSI
•     Pamidabdab Krama Lingsir
•     Hyang Ning Kingking
•     Makenyem
•     Pertiwi lan Seni
•     KTP
•     I Komang Ged
•     Tresna Guyu-guyu
•     Bend
•     Galungan, Galah Mulat Sarira
•     RAHINAN GALUNGAN, SEKATAH WEWIDANGAN KATON SEPI
•     DAGANGE BUDAL RIKALA GALUNGAN, PASISI KUTA SEPI
•     Sertifikasi Guru lan Dagang Seminar
•     Makenyem
•     Kasusilaning Ajahan Karma Yoga
•     Ida Ayu Selly Fajarini Semangat Kartini
•     Ngirangin Polusi antuk Hutan Bakau
•     Hutan Bakau Suwung Nyerep CO2 Ngantos 1,3 Trilyun Kg/Tahun
•     DPRD Karangasem nunas mangdan
•     Subak Sistem Irigasi Madasar Tri Hita Karana
•     Mangkihan ring D
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Sing Ulian K
•     IDK Raka Kusuma
•     Olih I Nengah Konten
•     Korban Rabi
•     Subak Sistem Irigasi Madasar Tri Hita Karana
•     Sastra lan Semarapura
•     Anak Agung Ged
•     Undang-undang Pornografi
•     Wikan Ngwayang, Juara Mapidarta
•     Pekak
•     Unggul
•     D
•     Nyaru
•     FB
•     Cunguh Nguntul Ngalih Bo
•     Pang Sander Kr
•     Luh Jalir Ngak
•     Dadi Anggon!
•     Saking STM Makecog ka Wariga
•     Sertifikasi
•     Ngalahin Bli
•     Sunari
•     Nyuratang Ucapan Napik
•     Gianyar, Pantaraning Kota Budaya lan Wicara Adat
•     Ngulati Bali Anyar Saking Gianyar
•     Ngangken Wikan
•     Pasar Latu Pinih Becik Angg
•     POTENSI BANGLI DURUNG KAPIDABDABIN BECIK
•     Basa Manis Jwotangarin
•     Babad Tanah Jawa; Masuluh ka Jaman Kajayaan
•     Sing K
•     Satua saking Hutan Bakau Suwung
•     Pasien JKBM Ngrimik, Tan Makasami Prab
•     L
•     Sasuluh
•     Ngundukan Ujan
•     Ulian Rerama
•     Nampin
•     DIGELIS NGANGKAT PLT LAN NGAJUANG CALON SEKDA
•     MARERESIK LAN MATAMBA GRATIS RING BESAKIH
•     BETARA TURUN KABEH LAN PANYEGJEG KHAYANGAN DESA
•     Anak Cinta Lingkungan
•     Paguruang Sarahina
•     Mabuah jaka
•    
•     Denda
•     Lumut-lumut Watulumbang (64)
•    
•     Anak Cinta Lingkungan
•     WARGA BANDUNG MELED MELAJAH MASOLAH BALI
•     BKKBN SARENG BABINSA NANGANIN KB
•     NGAREPIN SESAIH ANTUK INOVASI MODE
•     KAPOLDA, NUNASICAYANG KATREPTIAN PILKADA
•     YUDISIUM SARJANA XLI FS. UNWAR
•    
•     Lumut-lumut Watulumbang (63)
•     Angaw
•     Pajak
•     Pajeg
•     Olih I Nyoman Alit Suwarbawa
•     Bintang Ratna
•     Cabup
•     KPI BALI NGAPTIANG KASUMEKENAN MEDIA NGEWANGIANG PANYEPIAN
•     NGARDININ GURU KAWISTARA, FKIP NUWEKANG PULA-PALI AGURON-GURON
•     "Demam Penelitian" ring Para Anom Balin
•     Indik Pilkadus kalotr
•     Yowana Neliti, Napik
•     Olih I Wayan Juniarta
•     Aji Maya Sandhi; Boya Ja Maya-maya
•     Mas Ruscitad
•     Nuluh Sikut Keneh
•     IBW Widiasa Kenit
•     Puyung
•     Olih I Nyoman Alit Suwarbawa
•     Olih I Nyoman Alit Suwarbawa
•     Ketug-ketug Masolah ring Ajeng Walikota
•     I Gusti Mad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Lontar Sundarigama lan Rahina Suci Agama Hindu
•     Mas Ruscitad
•    
•     Nangiang Sistem Nyelehin Skripsi Nyaplak
•     Numbas Skripsi Sangkaning Budaya Gelis
•     Dados Sarjana Sangkaning Numbas Skripsi
•     Lawak Bali Tamis-tamis Padem
•     Olih I Nyoman Alit Suwarbawa
•     I Nengah Konten
•     olih I Mad
•     Paksi Lara
•     PRAJURU DESA PAKRAMAN UBUD KAPASTIKA GIANYAR
•     DHARMA WACANA, CIHNA BAKTI MAJENG LELUHUR
•     PAMLASPASAN LAN PAWINTENAN YAYASAN GAJAH WAHANA
•     SERAH TERIMA ASET PD PASAR BADUNG
•     Kapradnyanan
•     Tukang Satua
•     Kawigunan Gong Beruk ring Banjar Bangl
•     Sastra lan Diah Tantri
•     Mirengang Satua, Ngalap Sarining Crita
•     Durga Surya
•     Puja lan Puji
•     Babuang Buntut
•     SOSIALISASI SENSUS PENDUDUK 2010
•     RAI MANTRA NYAKSIANG PAMASTIKA KARANG TARUNA PUTRA
•     Cemer
•     Konsum
•     Perjalanan Danghyang Nirartha; Saking Daha ngantos Tambora
•     M
•     Pantaraning Petani lan Inv
•     Janet
•     Sampik Ingtai
•     Nginutin Garis
•     Magama Sing
•     Bali lan Cina Pantaraning Perdagangan B
•     Sampunang Gresiuh Sareng Cina
•     MELASPAS RING SD 1 LAN 2 SARASWATI
•     PANYERAHAN DPA WARSA KALIH TALI DASA
•     NGERUAK LAN, NYAKAP KARANG RING SMP PGRI 5
•     SEDURUNG PIODALAN SAMIAN SARANA UPAKARA SAMPUN JANGKEP
•     BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
•     WANTI WARSA SP PAR AYODYA RESORT BALI NGWENTENANG JALAN SANTAI
•     BEBAYUHAN SAPU LEGER : NGICALANG WESANA KAON
•     Guat-guat Tsunami di Bali
•     Ngyatnain Tsunami
•     Indik berung PBD Bali, DPRD nyelehin dum-duman int
•     Maktinin Atma Pedidi
•     I Gusti Mad
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Mas Ruscitad
•     IBW Widiasa Kenit
•     Paksi Lara
•     Olih I Nengah Konten
•     Ngrereh D
•     Puputan Margarana; Saking Manah Pamargin Galah
•     Cekcek masuara, napi san
•     G
•     LPD, POTENSI AGENG SAJRONING NINCAPANG BOBOT IKM
•     FEBRUARI SABEH BALES, WASPADA RING SASIHE MAYANIN
•     TIRTA YATRA KA PURA SAD KHAYANGAN ANDAKASA
•     Ngwangun Budaya Intel
•     Wiw
•     Sukerta D
•     Loba
•     NGENING DAN MENDAK TIRTA DI PURA SEGENING
•     NGWERDIANG BUDAYA BALI MAJALARAN WORKSHOP
•     BANJAR PEKAMBINGAN NGMARGIANG UPACARA MAMUKUR
•     TIRTA YATRA RING PURA KHAYANGAN SRIJONG
•     Satak Juta Mas Ruscitad
•     Inget
•     Lumut-lumut Watulumbang (55)
•     Galuh Payuk
•     Ngidih, Nunas, Natakang Lima Ari Dwijayanthi
•     Olih I Wayan Juniartha
•     Srombotan
•     Wisatawan Taler Oneng Sareng Serombotan Klungkung
•     Mangdan
•     2010, BANK SINAR NGAPTIANG 1 TRILYUN LANGKUNG
•     PEMKOT DENPASAR SAYAGA NGLAKSANAYANG JKBM
•     YSDS MALUKAT RING PURA TIRTA EMPUL
•     RAPAT KERJA BANK SINAR
•     Semaya
•     M
•     Lumut-lumut Watulumbang (54)
•     Bali Ak
•     Bali Ak
•     NGENTEG LINGGIH RING PURA DALEM RESI
•     NGENTEG LINGGIH RING MERAJAN BUJANGGA WAISNAWA BANYUATIS
•     UMAT HINDU TANGKIL KA PURA JAGATNATA
•     WANTI WARSA KAPING-32, IWAPI BALI NGWENTENANG SEMINAR KANKER
•     DIES NATALIS PERDIKNAS NGWENTENANG LOMBA TI MICROSOFT OFFICE
•     IDA RATU BAGUS NGLIMBAKANG AJAH-AJAHAN WEDA RING AUSTRALIA
•     DANA TUNJANGAN PROFESI GURU KIRANG RP 3 M
•     KARYA RING PURA PENATARAN AGUNG KAWITAN SATRIYA I DEWA KAEL PEJNDENG
•     Jejeh, Nguber Betara Aji Upacara
•     Koprasi-koprasian?
•     Jejeh, Nguber Betara Aji Upacara
•     Basang
•     Satak Juta
•     AS
•     TAWUR AGUNG PURA DESA PAKRAMAN MAS
•     PEMKOT PACANG NYINAHANG UGER-UGER INDIK ARSITEKTUR BALI
•     WAKIL BUPATI NINJO GENAH BENCANA
•     10 MUSEUM NERIMA K. NADHA NUGRAHA 2010
•     RABIES NINCAP, DB NGEDIKANG DENPASAR
•     DONOR DARAH SAJRONING PARIKRAMA KEMANUSIAAN
•     PURA TELAGA SAREN GONG NGLAKSANAYANG CARU BALIK SUMPAH
•     BALE BANJAR ADAT DHARMA SADHU DUKUH KAPELASPAS
•     Mumbai
•     Peteng
•     Lumut-lumut Watulumbang (52)
•     End
•     NYELEHIN BOBOT PAKARYAN, PHDI KLUNGKUNG NGWENTENANG LOKASABHA
•     MAKELINGIN HARI IBU, PADANG SAMBIAN KAJA NGWENTENANG JALAN SANTAI
•     NGABEN MASSAL RING KELURAHAN DAUH PURI
•     Sakti, Satru
•     I Gusti Mad
•     Kali Sengsara
•     Lumut-lumut Watulumbang (51)
•     Durgha; Ibu Bumi
•     Dirah; Pasidikarang Anak Lanang
•     KEBUN RAYA TATUJON WISATA ALAM
•     PIKOBET DAFTAR PEMILIH TETAP NGWARNAIN PILKADA
•     BULAN MEI 2010 LIMANG KABUPATEN KOTA NGLAKSANAYANG PILKADA LANGSUNG
•     WISATAWAN KE OBYEK WISATA ALAS KEDATON NGEREREDANG
•     KEBUN RAYA TATUJON WISATA ALAM
•     BULAN MEI 2010 PILKADA LANGSUNG
•     TIRTA YATRA KA LEMPUYANG
•     MAPEPADA, NYENUK LAN RSI BOJANA RING PURA BATUR
•     BAKTI PANGANYAR RING PURA SEGARA DANU
•     Sugih lan Lacur
•     Cuntaka
•     Engon-engonan
•     Sang Mad
•     Petapan Batu Gegodan Ombak
•     Satyahati
•     Ram
•     Cuntaka Satata Ngelimbak
•     BAKTI PANGAYAR RING PURA JATI
•     JALAN SWADAYA TEGAL SARI KARESMIANG
•     DRAMA TARI ARJA SAKING KUANTITAS NGREREDANG
•     LOMBA PALANG MERAH REMAJA
•     LPD BERPRESTASI NERIMA PENGHARGAAN
•     NYUKAT GENAH RING PURA BATUR LAN DALEM KELOPING
•     KRAMA BATUR LAN SAWEWENGKONNYANE NGLAKSANAYANG NYEPI SEGARA
•     BAKTI PAKELEM MAJENG WISATAWAN DURA NEGARA
•     KRAMA BATUR LAN SAWEWENGKONNYANE NGLAKSANAYANG NYEPI SEGARA
•     LPD BERPRESTASI NERIMA PENGHARGAAN
•     DRAMA TARI ARJA SAKING KUANTITAS NGREREDANG
•     BUPATI KLUNGKUNG MIKUKUHIN DESA PAKRAMAN KARANG NUSA PENIDA
•     NANGLUK MARANA RING SEGARA SESEH
•     SMA 1 KUTA UTARA SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN
•     PAURUKAN MASANG LAN NGELESANG IUD
•     LP3I BALI PINAKA KAMPUS JAMINAN KERJA
•     Gejor
•     Puputang Rauh Iriki Nyungkanin Ibu Pertiwi
•     DISNAK KARANGASEM OPTIMALKAN AYAM BURAS LAN SAPI
•     TAN KIRANG SASEPELAN PANGAN, KLUNGKUNG NGWENTENANG
•     PENATARAN BENDESA ADAT SAWEWENGKON-BADUNG
•     ASRAM RATU BAGUS NGLAKSANAYANG UPACARA DIKSA PARIKSA
•     LPD DESA ADAT PECATU NGLAKSANAYANG JALAN SEHAT
•     LAYANGAN KHAS BALI KANTUN KASENENGIN ANTUK WISATAWAN
•     MALUKAT SARENG SARENG RING PASISI MERTASARI
•     PERTANIAN ORGANIK, INDUSTRI HULU NGANTOS HILIR
•     UPACARA NGADEGANG PEDAGINGAN PURA ULUN DANU BATUR
•     IWABA KATON AYU SARENG YAYASAN KECANTIKAN AGUNG
•     PAURUKAN MEDITASI KUNDALINI SAKTI
•     DEKRANASDA BANGLI NYERAHANG WANTUAN PENGRAJIN
•     MALUKAT SARENG SARENG RING PASISI MERTASARI
•     IWABA KATON AYU SARENG YAYASAN KECANTIKAN AGUNG
•     Olih IDK Raka Kusuma
•     NYANGLING LAN NGINGSAH BERAS RING PURA ULUN DANU BATUR
•     PARA ISTRI LAN LANANGE PATUT IMBANG
•     NGENTEG LINGGIH RING PURA BANUA SEGARA PEGONJONGAN
•     DESA SAJEBAG-BALI SAMIAN NERIMA PUAP RING WARSA 2010
•     PAKELING HARI BAKTI PU KAPING-64 NGURATIANG KK MISKIN
•     SULINGGIH KATURANG BUSANA LAN BUKU
•     PIODALAN RING PURA TIRTA MANDALA BI DENPASAR
•     MAHASABHA III PRATISENTANA BENDESA MANIK MAS
•     UPACARA MAMUNGKAH LAN NGENTEG LINGGIH RING KALIBALANG TABANAN
•     Ngolah Raga lan Ngolah Rasa
•     Sebun Kokokan
•     Pahlawan
•     Dadi Awak Padidi
•     Adung sareng Alam
•     Petulu, Masuluh ring Kokokan
•     Gugu
•     Mapadu
•     Olih J.M. Pand
•     Pan Jempiit
•     Dilaog Umat Beragama
•     PANYATUSAN WARGA SEED PISAN NYANGGRA PULA-PALI MATAMBA MEDIS LAN NON MEDIS GRATIS RING DESA BLIMBIN
•     NGWERDIANG BUDAYA BALI MAJALARAN TUMPEK KLURUT
•     JALAN SANTAI UNUD MAKELINGIN WANTI WARSA KORPRI KAPING-38
•     LOMBA BALITA SEHAT
•     LOMBA GONG KEBYAR DEWASA SESAMEN KECAMATAN
•     SASTRA DAERAH UNUD NGAJEGANG BASA BALI
•     ST YOWANA ASRAMA JUARA I ADIJAYANTHI SEKAA TRUNA PROV. BALI
•     SEED PIKAYUNAN KRAMANE NGAWIGUNAYANG TOGA MAGENG
•     MAHASABHA KAPING-8 MGPSSR RPOVINSI BALI
•     DINAS KEBUDAYAAN NGLAKSANAYANG LOMBA UTSAWA DHARMA GITA
•     SABHA AGENG III IDA RSI BHUJANGGA WAISNAWA
•     UPACARA PENAUNG BAYU
•     Maguru
•     Guru Guyu
•     Mayus
•     Ten Sareng Maperang
•     Sadaging Jagat
•     PROSESI PENAUNG BAYU DI PURA BATUMADEG
•     LOMBA HADANG MERIAHKAN PORKOT DENPASAR
•     YSDS MELUKAT DI PURA TIRTA EMPUL
•     Bog
•     Metoh
•     Ida Puspita
•     Gatel Titah Kawitri Resen
•     Ngaku Bhakti
•     I Baluan (2)
•     Sumpah Pejabat Sayan-sayan Campah
•     Sampunang Nyampahang Sumpah
•     Sumpah
•     PAKELING ABHISEKA RATU TRI BUANA TUNGGA DEWI
•     DESA PAKRAMAN PANGLATAN KATUREKSAIN
•     BAPPEDA BALI NGLAKSANAYANG BIMTEK, MAJENG APARAT PPNS
•     DESA PAKRAMAN TAMAN POH MANIS KATUREKSAIN TIM PROPINSI
•     SEMINAR NASIONAL BASA BALI
•     SEKAA GONG KEBYAR DESA ADAT LEGIAN SAYAGA MACENTOK
•     MASINEB, IDA BATARA RING PURA GOA LAWAH
•     111 PAMILET UJIAN KEJAR PAKET C KOTA DENPASAR
•     IKIP PGRI BALI MAUTSAHA NGARDI CALON GURU WIKAN
•     GEBYAR KUNDALINI RING NARIGRAHA RENON
•     DASAAN HANSIP SAWEWENGKON-KOTA DENPASAR NGAMILETIN PAURUKAN
•     DESA PEKRAMAN BERABAN KATUREKSAIN
•     PANUREKSAN LOMBA PKTP KABUPATEN GIANYAR
•     NINCAPANG BOBOT SUMBER DAYA MANUSIA
•     I Mad
•     Lumut-lumut Watulumbang (44) Metemu di Tanggun Idep
•     I Baluan (1)
•     DPR Sakadi Pusat Syaraf
•     Jejeh
•     KARYA AGUNG MAMUNGKAH RING PURA DALEM DIGDE
•     DESA ADAT YEHA NGMARGIANG KARYA AGUNG
•     Piodalan di SMK PGRI 3 Denpasar
•     Ngusabha ring Pura Puseh Tohjiwa
•     Ngusabha ring Pura Puseh Tohjiwa
•     Tawur Agung ring Pura Puseh Kedongdong
•     Piodalan ring Pura Desa Sawan
•     PIODALAN RING PURA POLTABES
•     PIODALAN RING PURA DESA LAN PUSEH SAWAN
•     KARYA MAPEPADA, PEKELEM, LAN MALASTI RING PURA GOA LAWAH
•     NGUSABA DANGSIL RING PURA DESA TANGKAS
•     SMK PGRI 3 DPS NGELAKSANAYANG UPACARA NGENTEG LINGGIH
•     TAWUR AGUNG RING PURA PUSEH KEDONGDONG
•     UPACARA NGENTEG LINGGIH RING BANJAR CEMARA AGUNG
•     NGUSABA RING PURA PUSEH DESA PAKRAMAN TOHJIWA
•     Sedratari Banjar Bun
•     Padiksan Ring Griya Sweta Kemenuh
•     Paruman Sulinggih Nyanggra Lokasabha
•     PAKINKIN PACENTOK LOMBA DESA ADAT

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak