Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Orti Bali
15 September 2013 | BP
Pemulung,
BALI pinaka genah tetujon wisata mancanegara madué sumber daya alam lan sumber daya budaya sané akéh kawéntenannyané lan prasida kalimbakang mangda para wisatawané meled rauh mriki. Yadiastun akéh madué kabecikan, nanging Bali taler madué makudang-makudang pikobet sané sinalih tunggilnyané inggih punika indik leluu. Pikobet indik leluu punika sampun dados pikobet sané sukil pisan lan sampun sapatutné kauratiang mangda nénten dados piambeng ring pariwisata Baliné.

Yéning maosang indik leluu, sampun pastika jagi maosang indik pemulung. Sakadi sané akéh kapanggihin ring désa wiadin kota, akéh kapanggihin para pemulung. Pemulung puniki taler madué peran sané penting ring kawéntenan leluu ring Bali. Tatkala maosang indik leluu, sampun pastika sané kapikayunin inggih punika indik punapa-punapi sané cemer, mambu kaon lan daki cuil taler wénten sané maosang pemulung punika pinaka durjana sané senéng ngambil kwaca sané kantun kajemuh.

Pemulung sané sering kapanggihin ring wewidangan désa wiadin kota nénten naenin rumasa kenyel lan nenten waneh jagi mupulang leluu sarahina-rahina. Leluu sané wénten ring palemahan iraga minakadi leluu plastik, dus genah ajengan, botol yéh mineral, kertas koran sané nénten manggén malih, besi-besi rongsokan sane nénten prasida berek ring tanahé miwah leluu lianan sané ring pikayunan pemulung punika kantun mawiguna anggén nglanturang uripnyané miwah kulawarganyané.

Sinalih tunggilnyané sakadi Bapak Mimi sané madué cucu 9 puniki sampun 10 warsa dados pemulung. Dané sané mawit saking Jember, Jawa Timur puniki mupulang leluu saking wewidangan Renon nyantos Pasar Kreneng Dénpasar. Salanturnyané leluu sané sampun kapupulang punika kaadol antuk pangarga sané matiosan manut sorohnyané.

“Pangargannyané matiosan. Yéning dus ajinnyané Rp 1.000,- akilo. Sakéwanten yéning botol minuman ajinnyané Rp. 2.500,- akilo. Sadurung jagi kaadol, leluu punika kasortir dumun,” baosnyané.

Ring yusanyané sané kirang langkung sampun 65 tiban puniki, Pak Mimi nénten mrasidayang ngrereh pakaryan sané lianan sajabaning dados pemulung. Dané maosang makarya dados pemulung prasida sareng nyagra palemahané mangda setata resik. Sios punika, kanggén nagingin kaperluan sarahina sareng kurenannyané.

“Dados pemulung mrasidayang sareng nyagra palemahané mangda setata resik. Yadiastun mupulang leluu, sané penting pakaryan punika halal. Katimbang iraga mamaling miwah sané siosan, titiang mamilih dados pemulung lan pakaryan puniki sané anggén tiang nagingin kaperluan sarahina ring kulawarga saha mangda prasida nglanturang urip pianak lan cucun titiange,” baos dané.

Punika makacihna sujatinnyané pemulung punika pakaryan sané becik. Manggihin pakaryannyané sané kadi asapunika, napiké iraga rungu tur urati ring kahanan para pemulung punika? Akéhan sané nénten urati ring kawéntenan para pemulung inucap. Napi malih akéh ring sajeroning désa wiadin kota sané nagingin cecirén mangda pemulung nénten ngranjing ka wewidangan désa utawi kota inucap. “Pemulung Dilarang Masuk” utawi “Kawasan Bebas Pemulung” sesuratan sakadi puniki akéh kapanggihin ring genah ngranjing ring sajeroning désa utawi kota sakadi ring Kota Dénpasar puniki. Akéhnyané sesuratan kadi punika kadagingin ring sajeroning désa lan kota, minab wénten rasa sengsaya para krama yéning sinalih tunggil pemulung punika jagi ngambil punapa-punapi sané kari kawigunayang olih sang sané madué. Yéning iraga kantun mrasidayang nyagra duén iragané, napi sané ngawinang iraga marasa sangsaya?

“Ngeninin indik tan kadadosang ngranjing punika, titiang nénten purun nglémpasin. Yéning sampun wénten sasuratan “Pemulung Dilarang Masuk” punika mateges titiang nénten dados ngranjing ring wewidangan irika. Sajabaning, wénten langganan titiangé sané nganikain titiang mangda ngrereh leluu druénnyané. Yéning nénten sakadi punika, titiang nénten purun ngranjing,” baos dané ngwewehin tatkala kacunduk ring wawidangan Jalan Rambutan, Dénpasar, ring rahina Sukra (13/9) lintang.

Yéning kawéntenané sakadi asapunika, pemulung punika dados kasambat “Pahlawan Lingkungan Hidup”. Napi mawinan asapunika? Duaning ipun misadia mupulang leluu-leluu sané makacakan nyabran rahina. Dadosnyané iraga pinaka krama sapatutné éling tur prasida nyagra kahanan palemahan iragané. Tios punika, pemerintah taler sampun nagingin bak anggén genah ngutang leluu sakadi ring wewidangan Lapangan Puputan Badung miwah genah-genah tiosan. Punika mawinan, ngiring sareng-sareng nyagra palemahan iragané, mangda setata resik lan lestari. Tios punika ngiring sareng sami urati tur ngajiang para pemulung sané sampun misadia ngemit palemahan iragané. Indayang pikayunin ajebos, yéning nénten wénten sané misadia ngamargiang sesana sakadi pemulung inucap, sapunapi jagi kawéntenan leluuné? Sapunapi indik palemahané puniki? (uma)[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak