Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Orti Bali
12 Mei 2013 | BP
Mulatsarira Nyanggra Pilgub Bali Ngulati Bali Santi-Jagathita


Antuk

Dr. I Nyoman Suwija, M.Hum.
SAKADI kawikanin sareng sami, saking dumun rauh mangkin, jagat Baliné kasub tur kasumbungang rauh ring Duranegari. Maéndahan parinama sané naénan kapaica ring Bali pulina puniki, minakadi Bali Pulau Déwata, Bali Pulau Kahyangan, Bali Pulau Seni Budaya, miwah Bali Pulau Seribu Pura. Bung Karno maosang “Bali is the Morning of the World”. Tuan Powall saking Amerika maosang, “Bali is the Faradise Island” utawi Bali sorganya dunia, miwah Bali Swargan Jagat.

Kawéntenan parajanané ngwéhin parinama asapunika, sida nyinahang mungguing jagat Baliné madué taksu adiluhung sané mawinan para wisatawané marasa kadaut manahipuné setata rauh malila cita ka Bali. Yéning ipun sampun polih nodya jagat Baliné, risaksat ipun sampun naénan ngranjing ka suargan, riantuk Bali puniki swargan jagat. Yéning sayuakti asapunika, iraga sané mijil-embas ring Bali, patut mangayu bagia pisan manados krama Bali. Sareng sami patut bangga, madué rasa wirang, tur kayun susrusa ngupapira budaya Baliné, midabdabin tur ngremba program “Rajeg Bali”.

Sapunapi milihin gubernur ring Pilkada tanggal 15 Mei sané jagi rauh? Ngiring heningang pikayunan druéné! Dasarin antuk wirasa manyama braya, duaning kemenangan silih sinunggil calon gubernur wantah kemenangan krama Bali. Titiang cumpu ngiringang pikamkam druéné, mangda medal gubernur sané yukti-yukti lascarya, cumager, saha sumanggup jagi ngutamayang pidabdab “Rajeg Bali”. Ri kalaning dané sampun munggah manados gubernur mangda makasami prakanggéné ring sajebag Bali kapidabdabin nungilang pikayunan, briuk sapanggul, satya wacana lan satya semaya mélanin pabuatan kramané ngulati Bali santi-jahathita, trepti miwah sukerta.

Pinaka dasar ngamolihang tetujon kramané ngulati Bali santi-jagathita, ngiring iraga mulatsarira, éling ring angga masameton (sasamén krama Bali). Yéning sasamén krama Bali marebat, napimalih kantos masiat, janten wong dura Baliné pacang kedék tur maparaboya krama Baliné sané kumanyama (ramah-tamah). Margiang swadharmané rauh ka TPS madasar pikayunan hening, pinaka pemilih cerdas, nénten wénten papaksan, mangda sayuakti mamargi pilkada sané LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia). Dadosipun, sané dahat mabuat kapikayunin, sapunapi ja antuk ngremba sareng sami, mangda ri kala nglaksanayang miwah sasampun wusan pilkada, jagat Baliné tetep degdeg rahayu, nénten wénten wicara-wicara sané mawinan metu pancabaya.

Duaning karya agung Pilkada ri saksat majejudén, pacang wénten menang-kaon, mantuk ring calon saha tim suksés sané molihang kamenangan mangda mangayu bagia ring Ida Hyang Widhi, saha mataki-taki pacang ngayah ring jagat Baliné pinaka abdi rakyat sané sayuakti kayun nindihin, wirang, tur satya ring program Rajeg Bali. Raris, mantuk ring sané kaon, mangda madué pikayunan lascarya, legawa, mungguing kaon punika wantah “kemenangan tertunda”. Misadia ngicénin dukungan ring sané molihang adijaya. Jagat Bali puniki druén krama Bali sareng sami, paican Ida Hyang Widhi patut upapira sareng sami madasar pikayunan sané nunggil, saling asah-asih-asuh, sagilik-saguluk, salulung sabayantaka, paras-paros sarpana ya.

Duaning matetujon utama ngulati kahuripan santi jagathita, damai lan sejahtera, manut ajahan agama Hindu ngulati “Moksartham jagathita”, majanten sareng sami patut ngeret indria. Sampunang pisan kantos malaksana sané nénten rahayu utawi anarkhis. Duaning yéning ring Bali wénten wicara kaon uru-ara, anarkhis, pacang gelis pisan gatrané limbak rauh ka mancanegari, riantuk Bali puniki pinaka tetujon wisata dunia.

Bénjangan, ri kala sampun madué gubernur anyar, ri pét dané kirang wruh, kirang wicaksana, utawi kekirangan wiwéka, mangda pangabih-pangabih dané ring pemerintahan, ring dinas-dinas, ring kabupatén, ring kecamatan, rauh ring désa-désa sida ngicénin paweweh gumanti tetujon pawangunané mamargi antar. Titiang éling ring kecaping sastra “Tan hana wwang sakti sinunggal”, tidak ada orang sakti sendiri menuju kebaikan. Yadiastun madué gubernur sané dahat wikan, waged, wagmi, wicaksana, yéning pangabih-pangabihnyané nénten kayun makarya becik-becik, upami akéh sané korupsi, malaksana tan nganutin tatasulur sané manut, kirang nginggilang rasa pasikian, majanten doh para pacang sida ngamolihang tetujon santi jagathita punika.

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak