Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Orti Bali
08 Maret 2009 | BP
Lumut-lumut Watu Lumbang (10)
IBM Dharma Palguna

“sastra tan paksara lontar tan patulis”
Aksara punika kaucap pinaka palinggih Sanghyang Sastra. Ida Sanghyang Sastra nénten katon yadiastun ida sedeng mayoga ring stananida. Santukan ida pinih suksma. Sané katon yukti wantah aksara. Aksara punika raris kasuciang, kasungsung, katengetang. Santukan aksara punika kaucap maurip, ten prasida kapademang. A- mateges ‘ten, nenten’. Ksara mateges ‘padem, punah’. Aksara punika nénten prasida kapademang, nénten punah.

Anaké sané nyastra ten prasida yén ten nyuciang, nyungsung, tur nengetang aksara. Katuntun olih aksara anaké punika mamargi sakadi munggah ring gunung. Akéh tur ageng kocap gegodané. Nanging yéning yukti teleb, tur polih panugran Sanghyang Aji Saraswati miwah panugran Betara Ganapathi, manggih ida napi sané kabaos kasiddhian. Pateh sakadi tiba ring muncuk gunung. Siddhi punika muncuk. Sané ngadeg ring muncuk punika Siddha. Para Siddha nika siddhi. Sanghyang Aksara nuntun para siddha punika rauh i rika.

Luhur ing muncuk gunung, wénten malih muncuk. Saluhur ing muncuk-muncuk punika, taler wénten muncuk. Ring muncuk ing muncuk kocap kawéntenan Sanghyang Paramasastra, sané maraga paramasuksma. Napi sané nuntun para Siddha maparek ring Sanghyang Paramasastra punika?

Kocap kalih rupan Sanghyang Aksara: ganal lawan suksma. Aksara marupa ganal prasida kacingakin, karesep olih manah, taler prasida katulis ring lontar, ring buku, utawi ring srana siosan. Aksara sané marupa suksma ten prasida kacingakin, ten karesep nganggé manah sakéwanten nganggé cita-budi, ten prasida katulis ring sakancan srana muah wahana.

Aksara maganal nuntun anaké sané teleb tiba ring muncuk gunung utawi kasiddhian. Aksara marupa suksma pinaka benang utawi titi sané nuntun para siddha maparek ring Sanghyang Paramasastra. Punika kirang langkung daging tur piteges ucap “Sastra tan paaksara” sané kasurat ring ajeng.

Tan paaksara, boya aksara punika nénten wénten, nénten kari, utawi ical, napi malih padem, utawi punah. Sakéwanten aksara punika masalin rupa saking ganal dados suksma. Sakadi tuwuh anak alit masalin rupa dados anak anom, boya anak alit punika ical utawi ten kari. Anak alit punika sampun dados anom. Punika taler “tuwuh” aksara ring manah. Aksara maganal punika sampun dados aksara suksma. Aksara sané suksma punika raris nuntun para sida maparek ring Sanghyang Paramasastra sané taler suksma. Untengnyané, wantah sané suksma prasida maparek ring sané suksma. Ten béda kadi ucap, wantah sané suci prasida maparek ring sang suci majalaran kasucian (banten suci, sanggar suci).

Sanghyang Paramasastra kaucap raris malinggih ring aksara suksma sané wantah prasida karesep tur karasa-rasa olih cita-budi. Luhuran genah cita-budi punika saking manah. Cita-budi puniki sane kabaos “lontar tan patulis”. Santukan tulis punika nénten katon, ten malih karesep olih manah.

Punika mawinan, sastra punika kaucap metu saking budinira sang parama yogi. Nénten wénten baos sastra metu saking manah!

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak