kembali ke halaman depan
bunga2.gif (1033 bytes)  Minggu Umanis, 3 Pebruari 2008 tarukan valas
 

Bali Orti


Bazar Macedar
Olih I Wayan Juniartha
 

 Nyén paling lianga di Galungan lan Kuningané? 

Sing ada lénan tuah truna-trunané. Ané ngranayang tuah abesik: Galungan tur Kuningan to nak masan bazar, masan kundangan nginem bir. 

Asal ba nyéndéh kauh matan ai-né, asal ba magpag sandikala, jeg prajani ba sibuk truna-trunané. Ané biasané sing demen mandus, prajani kanti ajam ngebeg awak di tukadé. Ané biasané demen majalér jin, prajani makancut nganceng-maudeng nyotot.

“Lakar kundangan bazar né, dadiné mula patut berpenampilan meyakinkan, sawiréh i raga lakar dadi wakil sekaa trunané. Yén jenengé buwuk sinah kadéna nista sajan gumin i ragané,” kéto  I Madé Pakét Ayam ngemang alasan. 

Mula kéweh dadi nak truna jani. Sabilang rainan gedé harus siap kundangan bazar kija-kija. Sabilang rainan gedé sing taén maan selah pules. 

“Ri tatkala odah-odahé ba ngipi, i raga nu sibuk nelahang bir makudang-kudang krat. Yén meli bir tuah duang pucung sinah lek atiné kasengguh sing bani pesu pis. Yén ba meli duang krat sinah lek atiné sing nelahang. Apang sing kadéna truna-truna banjar i ragané sing kuat minum. Apabuin ané anggo meli bir to tuah pis kas sekaa trunané, sinah patut telahang. Yén ba telahang to ba adané bertanggung jawab kén keuangan sekaa trunané,” kéto ya ngimbuhin. 

Duk mémé tur nyama luhné sibuk matuasan tur matanding, truna-trunané liunan nu bah di kasuré. Jam telu semengan mara pragat nga-bazar, sinah tengai payu matangi.  

“Mula aluhan dadi nak luh di Bali, cukup mikirang banten dogén. Yén nak muani cara i raga liu ané musti pikirang: éngkén pang adan banjar i ragané  aéng di banjar-banjar ané lénan, pang ngenah sugih, royal, tur sing nyeh mesuang pis di kegiatan-kegiatan adat cara bazar,” kéto abetné. 

Suud to jeg lantas ia macueng. Bawak sajan satuané. Cara nak sibuk sajan gaya-né. Yén ba musim bazar mula aéngan kén béndésa kesibukan truna-trunané. Sabilang peteng pasti kundangan. Dibi ka banjar Kaja Kangin, jani ka Kelod Kauh, buin mani sinah ka Kangin Kauh. 

“Né ba adané neguhang pasawitran ajak sekaa truna ané lénan, saling delokin, saling tulungin tur saling bayahin,” I Kadék Pakét Saté nyelag. 

I Kadék sing bareng nga-bazar dinané ento. Libur koné malu ia disubané neren telung lemeng ka bazar. Bas liunan nginem bir kanti kelem ginjalné, kanti udengné bareng punyah. Payu semengan ngantré di Puskesmas.  

“Dokteré ngorahin icang suud malu nginem bir. Sawiréh bir sing dadi, kanggoang icang ngalih tuak dini,” kéto abetné, matané nu nrawang punyah.

Senior-senior sekaa tuaké ba kenyem-kenyem dogén ningehang satuané I Kadék. Truna-truna-né jani mula dueg sajan ngaé sulur, ngalih beneh padidi. 

“Sujatiné, apa bédané bazar di banjar ajak kafé remang-remang di sisin tukadé? Lampuné patuh saruné, musikné masi patuh ngrosokné, ané paling liu adepa masi patuh; bir?” matakon I Putu Sajeng Rateng.


Yén di kafé, truna-truna-né ngedum CO (Céwék Orderan), di bazar masi ada nak bajang ané kadum olih truna jak tetelu. Yén di kafé sasai ada ané majaguran, di bazar masi liu truna-trunané ané saling tumpel.  

“Bédané jelas sajan Bli. Yén di kafé pis pengunjungé macelep ka kantong pribadi, ka kantong ané ngelahang kafé, yén di bazar pisné macelep ka kas sekaa trunané,” semangan I Kadék nyautin. 

“Lantas kel anggo apa pis kas totonan,” matakon buin I Putu. 

Bengong I Kadék ningehang patakoné I Putu. 

“Béh, sing ngerti-ngerti Bli adané né. Yén ba liu pis kas sekaa trunané sinah di Galungan buin cepok lakar nyidayang i raga liunan meli bir di bazar banjar-banjar ané lénan. Yén ba kéto asli  lakar sayan macedar géngsi sekaa trunan i ragané,” kéto pasautné I Kadék. 

Mula hébat sajan truna-truna-né jani, bas kaliwat ajumné  kanti géngsi lan kawibawan banjarné ukura baan krat bir. Bas kaliwat nyemné kanti rainan gédé—Galungan lan Kuningan—anggona selah nyalanang yadnya mamunyah.

 

ke atas

 
LIVE RADIO GLOBAL
Live Radio Global FM Kinijani

 

ACARA RADIO & TV

 

CUACA

www.bali-travelnews.com